Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI „PLIRI”

I.           Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „Pliri”. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji należy dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

2.       Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1)         Aplikacja – aplikacja mobilna „Pliri”;

2)        Konto Użytkownika – wydzielona indywidualnie dla Użytkownika część Aplikacji umożliwiająca mu korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dostęp do pełnej treści Aplikacji;

3)        Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji;

4)       Sklep z aplikacjami – internetowy sklep z aplikacjami, którym w przypadku urządzeń mobilnych z oprogramowaniem iOS jest internetowy sklep App Store, a w przypadku urządzeń mobilnych z oprogramowaniem Android jest usługa Google Play;

5)        Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która pobrała Aplikację, zainstalowała ją na swoim urządzeniu mobilnym oraz założyła Konto Użytkownika;

6)       Usługodawca – Medvision Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-182) przy ul. Perzyckiej 12, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000982820, NIP: 7792541926, REGON: 522640238, kapitał zakładowy: 10 000,00 PLN;

3.       Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Aplikacji.

4.      Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika. Za korzystanie z Aplikacji uważa się posiadanie aktywnego Konta Użytkownika.

5.       W przypadku braku akceptacji Regulaminu należy usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało wcześniej zarejestrowane, odinstalować Aplikację i usunąć z urządzenia mobilnego.

6.       Właścicielem, dostawcą oraz administratorem Aplikacji jest Usługodawca.

7.       Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegające na udostępnieniu Aplikacji Użytkownikowi do korzystania na warunkach określonych w Regulaminie.

II.         Opis Aplikacji, rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.         Aplikacja w głównej mierze stanowi narzędzie do treningu marszowego.

2.       Aplikacja przeznaczona jest dla Użytkowników, którzy z powodu miażdżycy  po przejściu krótkiego dystansu odczuwają silny ból w nogach. Muszą wtedy przystanąć i odpocząć, by spacerować dalej. Aplikacja ta poprzez ułożony trening w postaci poziomów ma motywować Użytkownika by chciał trenować. Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu na początku przez pół godziny, a następnie w miarę wytrenowania do godziny. Użytkownik, który w miarę treningu będzie zwiększał szybkość marszu, będzie zwiększał dystans i będzie mu proponowany dłuższy trening bądź większa intensywność.

3.       Dodatkową funkcją Aplikacji są porady dotyczące rzucenia palenia, a także zegar, który będzie odmierzał czas od ostatniego papierosa.

4.      Aplikacja umożliwia także wpisywanie przez Użytkownika leków, które Użytkownik zażywa wraz z dawkowaniem.

5.       Usługodawca udostępnia w ramach Aplikacji następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

1)         usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji Konta Użytkownika w Aplikacji;

2)        usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zalogowania się do Konta Użytkownika w Aplikacji;

3)        usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi edycji danych Konta Użytkownika;

4)       usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi usunięcia Konta Użytkownika;

5)        usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzia do treningu marszowego, porad dotyczących rzucenia palenia oraz notatnika na przyjmowane leki wraz z dawkowaniem.

6.       Świadczenie usług wymienionych w ust. 5 pkt 2 – 5 powyżej możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu przez Użytkownika Konta Użytkownika i zalogowaniu się na Konto Użytkownika.

7.       W celu korzystania z funkcji Aplikacji polegającej na zapisywaniu przyjmowanych przez Użytkownika leków, Użytkownik zobowiązany jest podać informacje dotyczące przyjmowanych leków wraz ze wskazaniem ich dawkowania.

8.       Informacje o zażywanych przez Użytkownika lekach oraz informacje o osiąganych przez Użytkownika wynikach treningów marszowych mogą być udostępniane anonimowo (bez możliwości powiązania tych informacji z Użytkownikiem) przez Usługodawcę podmiotom trzecim w celu analizy statystycznej jak pobierane leki wpływają na wyniki treningów marszowych. Szczegółowe zasady udostępniania powyższych danych zostały określone w Polityce prywatności.

9.       Aplikacja może występować w dwóch wersjach:

1)         beta – wersji testowej Aplikacji udostępnianej bezpłatnie na stronie internetowej: www.treningmarszowy.pl, Aplikacja w wersji beta może nie odzwierciedlać ostatecznej wersji Aplikacji. Aplikacja w wersji beta będzie dostępna tylko przez ograniczony czas do momentu wprowadzenia Aplikacji w wersji produkcyjnej;

2)        produkcyjnej – płatnej wersji Aplikacji będącej pełnowartościowym produktem dostępnej na stronie internetowej: www.treningmarszowy.pl bądź w Sklepie z aplikacjami.

10.    Aplikacja po zainstalowaniu i zalogowaniu przez Użytkownika działa zarówno online (przy użyciu transferu danych) jak i offline (bez użycia transferu danych), przy czym w przypadku połączenia z siecią Internet urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja, może ona używać transferu danych w celach innych niż określone w ust. 5, w szczególności na potrzeby pobierania i wyświetlania reklam.

III.        Udostępnianie Aplikacji i Konto Użytkownika

1.         Udostępnienie Aplikacji Użytkownikowi następuje poprzez umożliwienie pobrania jej na urządzenie mobilne ze strony internetowej: www.treningmarszowy.pl lub z odpowiedniego Sklepu z aplikacjami:

1)         dla systemu operacyjnego iOS ze internetowego sklepu App Store,

2)        dla systemu operacyjnego Android z usługi Google Play.

2.       Najnowsza wersja Aplikacji jest dostępna w Sklepie z aplikacjami, o którym mowa w ust. 1 do pobrania przez Użytkownika.

3.       Pobranie Aplikacji ze strony internetowej, o której mowa w ust. 1 lub ze Sklepu z aplikacjami na urządzenie mobilne jest bezpłatne , z tym zastrzeżeniem, że operator sieci może naliczyć opłaty za transfer danych potrzebnych do pobrania Aplikacji.

4.      Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika jest bezpłatne tylko w przypadku wersji beta; Usługodawca nie nalicza z tego tytułu żadnych opłat, jednakże korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu wiąże się z transferem danych sieci komórkowej, co może generować dodatkowe opłaty uzależnione od operatora sieci.

5.       Opłata za korzystanie z Aplikacji dostępna jest na stronie internetowej Usługodawcy: www.treningmarszowy.pl oraz w opisie Aplikacji w Sklepie z aplikacjami.

6.       Po pobraniu Aplikacji na urządzenie mobilne, w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji konieczne jest jej zainstalowanie na urządzeniu mobilnym Użytkownika.

7.       Korzystanie z Aplikacji jest możliwe wyłącznie po rejestracji Użytkownika i założeniu Konta Użytkownika.

8.       Rejestracja Konta Użytkownika polega na zalogowaniu za pośrednictwem konta Google, gdzie należy podać następujące informacje:

–     adres poczty elektronicznej e-mail,

–     wiek,

–     wysokość,

–     masę ciała,

–     płeć

9.       Dla każdego Użytkownika może zostać zarejestrowane tylko jedno Konto Użytkownika.

10.    W wyniku poprawnej rejestracji Konta Użytkownika Użytkownik uzyskuje dostęp do przydzielonego indywidualnego Konta Użytkownika oraz do treści Aplikacji.

11.      Logowanie do Konta Użytkownika polega na zalogowaniu do konta Google.

12.     W celu sprawniejszego korzystania z Aplikacji nie następuje automatyczne wylogowywani z Konta Użytkownika.

IV.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.         Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieoznaczony w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z usług udostępnionych w ramach Aplikacji, jednakże nie wcześniej niż po dokonaniu rejestracji Konta Użytkownika.

2.       Na podstawie zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługodawca zobowiązuje się do odpłatnego albo nieodpłatnego w przypadku Aplikacji w wersji beta, świadczenia opisanych w Regulaminie usług, a Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia danych, w tym danych osobowych koniecznych do zarejestrowania Konta Użytkownika, przestrzegania warunków Regulaminu oraz uiszczania należnych opłat.

3.       Wysokość opłat za korzystanie z Aplikacji określona została na stronie internetowej www.treningmarszowy.pl. Opłata za korzystanie z Aplikacji stanowi wynagrodzenie Usługodawcy i nie uwzględnia dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z Aplikacji takich jak opłata za korzystanie z dostępu do Internetu.

4.      Użytkownik korzystając z Aplikacji wyraża zgodę na wyświetlanie w niej reklam.

5.       Polityka prywatności opisująca proces przetwarzania danych osobowych, w tym w jaki sposób są one zbierane i wykorzystywane w Aplikacji dostępna jest w znajdującym się w lewym górnym rogu Aplikacji Menu, w sekcji „Polityka prywatności”.

6.       Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z udostępnionych w Aplikacji usług bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Za chwilę zakończenia korzystania przez Użytkownika z udostępnionych w Aplikacji usług uznaje się moment usunięcia Konta Użytkownika.

7.       Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie usług, w tym tymczasowo zablokować Konto Użytkownika, w przypadku:

1)         naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

2)        podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji lub edycji Konta Użytkownika, w tym rejestracji fikcyjnych Kont Użytkownika;

3)        korzystania przez Użytkownika z usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.

8.       Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym trwale usunąć Konto Użytkownika, w przypadku:

1)         powtarzających się przypadków naruszeń, o których mowa w ust. 7 powyżej;

2)        braku aktywności Użytkownika w Aplikacji przez co rozumie się brak logowania do Aplikacji przez okres co najmniej 1 roku od aktywowania konta Użytkownika lub ostatniego logowania do Aplikacji.

V.         Wymagania techniczne

1.         Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego takiego jak smartfon lub tablet oraz połączenie z siecią Internet w celu rejestracji Konta Użytkownika i zalogowania do Konta Użytkownika.

2.       Po zainstalowaniu, rejestracji Konta Użytkownika i zalogowaniu do Konta Użytkownika nie jest niezbędne połączenie z siecią Internet.

3.       Połączenie z siecią Internet jest potrzebne do aktualizacji Aplikacji.

4.      Korzystanie z Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze Sklepu z aplikacjami na urządzenie mobilne Użytkownika i zainstalowania Aplikacji na tym urządzeniu.

5.       Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

1)         dla wersji Aplikacji pobranej z internetowego sklepu App Store – iOS w wersji minimum 12.0;

2)        dla wersji Aplikacji pobranej z usługi Google Play – Android w wersji minimum 6.0;

3)        do zainstalowania i aktualizacji Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci Internet.

6.       Usługodawca informuje, że instalacja dostarczanych od czasu do czasu przez niego aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i należytego zabezpieczenia zawartych w niej danych. Usługodawca rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu w odpowiednim Sklepie z aplikacjami.

7.       Aplikacja może działać bez aktualizacji.

8.       Aktualizacje Aplikacji obejmują w szczególności poprawki błędów, ulepszenia funkcji Aplikacji, uzupełnienie Aplikacji o brakujące wtyczki i nowe wersje. Aktualizacja Aplikacji może również obejmować uaktualnienie zawartych w Aplikacji treści merytorycznych oraz aktualizację reklam.

9.    Akceptacja Regulaminu i korzystanie z Aplikacji oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na automatyczne aktualizacje.

VI.       Zasady korzystania i odpowiedzialność

1.         Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:

1)         w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz regulaminami Sklepów z aplikacjami, w których Aplikacja została udostępniona;

2)        z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw;

3)        w sposób zapewniający uniemożliwienie korzystania z Konta Użytkownika przez osoby trzecie, w szczególności poprzez bezpieczne przechowywanie loginu i hasła do Konta Użytkownika.

2.       Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3.       Zabrania się:

1)         dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

2)        zakłócania pracy systemów teleinformatycznych lub innego, zakłócającego pracę Aplikacji oddziaływania;

3)        zakłócania korzystania przez innych Użytkowników z Aplikacji;

4)       rejestracji i edycji Kont Użytkownika przy użyciu nieprawdziwych danych;

5)        podejmowania prób nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji, w tym do Kont Użytkownika.

4.      Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia Regulaminu, przepisów prawa, w tym praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Aplikacji.

5.       Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

6.       Aplikacja stanowi jedynie narzędzie treningowe i nie zastąpi zgodnego z aktualną wiedzą medyczną właściwego procesu leczenia.

7.       Wyświetlane na Aplikacji dane o przebytej ilości kroków mają charakter szacunkowy.

8.       Udostępnione w Aplikacji informacje o treningu marszowym łącznie z wymienionymi przeciwwskazaniami zostały oparte na materiałach źródłowych, do których Użytkownik uzyskuje dostęp klikając menu w lewym górnych rogu głównego ekranu, a na następnie klikając „Materiały źródłowe”.

9.       Usługodawca dokłada najwyższej staranności w zakresie udostępnianych w Aplikacji informacji, jednakże mając na uwadze indywidualne cechy każdego Użytkownika oraz jego predyspozycje, Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia efektów treningów marszowych podobnie jak rzucenia palenia przez Użytkownika.

10.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki odbytych treningów przy wykorzystaniu Aplikacji, w szczególności dotyczące stanu zdrowia Użytkownika. Przed rozpoczęciem treningu marszowego, jak i zwiększeniem jego intensywności Użytkownik powinien zasięgnąć porady lekarza, w celu wykluczenia przeciwwskazań dotyczących konkretnego Użytkownika. Niewłaściwie przeprowadzony lub nieadekwatny do stanu zdrowia Użytkownika trening marszowy może zagrażać jego życiu lub zdrowiu.

11.      Usługodawca informuje, że Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną działaniem Użytkownika związanym z korzystaniem przez niego z Aplikacji.

12.     Usługodawca informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:

1)         działania i zaniechania Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji, w szczególności za niewłaściwie przeprowadzony lub nieadekwatny do stanu zdrowia Użytkownika trening marszowy;

2)        efekty treningów marszowych oraz skuteczne rzucenie palenia;

3)        dawkowanie leków przez Użytkownika;

4)       szkody będące wynikiem niedokonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji;

5)        szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

6)       jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do pobrania Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik;

7)        nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika.

13.     Usługodawca informuje, że Aplikacja udostępniana jest w wersji pierwotnej. Jednakże przewiduje się dalszy rozwój Aplikacji oraz wprowadzanie nowych funkcji w przyszłości, co może powodować konieczność aktualizowania Aplikacji, w tym powstanie obowiązku potwierdzania zapoznania się z nowymi wersjami Regulaminu. O rozszerzeniu funkcjonalności i wynikających stąd zmianach dla Użytkownika Usługodawca informuje poprzez Aplikację.

14.    Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że korzystanie z Aplikacji może wiązać się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania złośliwego (szkodliwego) oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że podjął wszystkie niezbędne działania do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

VII.      Prawa autorskie

1.         Aplikacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i objęta jest określoną w tej ustawie ochroną prawną.

2.       Właścicielem autorskich praw majątkowych do Aplikacji jest Usługodawca.

3.       Autorskie prawa majątkowe do treści publikowanych w Aplikacji należą do Usługodawcy. Wszelkie prawa autorskie (osobiste i majątkowe) podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.      Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych poniżej.

5.       Udzielona licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna, nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

6.       Licencja jest udzielana bez ograniczeń terytorialnych i na czas trwania zawartej przez Usługodawcę z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale IV.

7.       Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania poprzez wyświetlanie zawartych w niej treści na posiadanych przez Użytkownika urządzeniach mobilnych, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.

8.       Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie wymienionych w ust. 7 pól eksploatacji.

9.       Żadna część, jak i całość udostępnionych w Aplikacji treści, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej, nie może być powielana i rozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektronicznych lub mechanicznych), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

VIII.    Wsparcie techniczne i zgłoszenia Użytkowników

1.         Wsparcie techniczne Aplikacji realizowane jest przez udostępnienie Użytkownikom kontaktu e-mail: biuro@medvision.com.pl.

2.       Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje Użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcjonalności, można kierować na adres e-mail: biuro@medvision.com.pl.

IX.       Zmiany Regulaminu

1.         Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

2.       Po upływie wyznaczonego, nie krótszego niż 30 dni terminu od ogłoszenia zmian w Regulaminie zaczną obowiązywać Regulamin w zmienionej treści, a dalsze korzystanie z Aplikacji będzie oznaczało zgodę na nową treść Regulaminu.

3.       W przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany Regulaminu, należy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej usunąć Konto Użytkownika, odinstalować Aplikację i usunąć ją z urządzenia mobilnego.

4.      Informacje o zmianach w Regulaminie, w tym ogłoszenie o jego zmianie, będą dostępnie w Aplikacji.

X.         Postanowienia końcowe

1.         Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia wchodzą inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu, a zarazem są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

2.       W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem, związanych z korzystaniem z Aplikacji i świadczeniem przez Usługodawcę opisanych w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną, sądem właściwym do ich rozpatrywania będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

3.       Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną, jak i wszystkie wynikające z tego sytuacje prawne podlegają prawu polskiemu.

4.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

5.       Regulamin obowiązuje od dnia jego udostępnienia w Aplikacji.